Ereloon

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de CVBA ADVOKOMVEST aan haar cliënten en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de CVBA ADVOKOMVEST en haar cliënten.
De CVBA ADVOKOMVEST heeft haar maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Komvest 29. Het is gekend onder het ondernemingsnummer 0840.839.154.
De overeenkomst tussen de CVBA ADVOKOMVEST en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat de CVBA ADVOKOMVEST haar dienstverlening aanvat.


Artikel 2. Erelonen.

Het ereloon wordt conform de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief. Tenzij anders overeengekomen werd, wordt het ereloon aangerekend op basis van een uurtarief.
Dit uurtarief kan aangepast worden in functie van de waarde, het spoedeisende karakter of de moeilijkheidsgraad van de zaak.
In het geval de zaak positief/gunstig wordt afgehandeld hebben de CVBA ADVOKOMVEST en haar advocaten het recht om een bijkomende succesfee aan te rekenen.

Dit kan door middel van;

  • Het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
  • Het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
  • Het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.
  • De kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, fax, email en verplaatsingen worden afzonderlijk begroot.

De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten en gerechtsdeurwaarderskosten (o.a. dagvaardingskosten) worden afzonderlijk aangerekend.
Bij het openen van een dossier wordt een voorschot op erelonen en kosten gevraagd.
Naarmate het dossier vordert worden tussentijdse provisies opgevraagd.
Desgewenst wordt in elke stand van het dossier een tussentijdse staat van kosten en erelonen overgemaakt.
Bij afsluiting van het dossier wordt een gedetailleerde staat van onkosten en erelonen overgemaakt.
In het geval de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren.


Artikel 3. Niet betaling van erelonen.

Bij de niet-betaling van de factuur of kosten- en ereloonstaat op haar vervaldag, zijn er van rechtswege en zonder verdere aanmaning, verwijlsintresten verschuldigd a rato van 12% per jaar.
Bij gebreke aan volledige betaling op de vervaldag is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande factuursaldo.


Artikel 4. Aansprakelijkheid.

De advocaten van de CVBA ADVOKOMVEST zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Brugge, zijnde AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits.
De verzekering beroepsaansprakelijkheid biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van de CVBA ADVOKOMVEST is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Dit in sommige gevallen vermeerderd met de door de behandelende advocaat onderschreven bijkomende waarborgen.

De CVBA ADVOKOMVEST en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan CVBA ADVOKOMVEST dan wel rechtstreeks aan de Cliënt aanrekenen.


Artikel 5. Klachten en informatie.

In het geval U een klacht heeft of indien U verdere informatie wenst kan dit;

  • Per post op het adres komvest 29 te 8000 BRUGGE
  • Per e-mail gericht aan info@advokomvest.be
  • Telefonisch op het nummer 050/44.00.60
  • Per fax op het nummer 050/44.00.61


Artikel 6. Derdengelden.

De ontvangen bedragen op de derdenrekening worden door de CVBA ADVOKOMVEST binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de cliënt.
De CVBA ADVOKOMVEST mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënten sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij zal de cliënten daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënten om de kosten- en ereloonstaten van de CVBA ADVOKOMVEST te betwisten en de betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
De CVBA ADVOKOMVEST stort alle ontvangen sommen die hij van cliënten ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan de begunstigden.


Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst.

Cliënten kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven.
De CVBA ADVOKOMVEST maakt haar eindkosten- en ereloonstaat op en houdt daarbij rekening met de uitgevoerde prestatie tot de beëindiging van de overeenkomst.
De CVBA ADVOKOMVEST zal op schriftelijk verzoek van de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen.
De CVBA ADVOKOMVEST kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst door de cliënten hiervan per schrijven te verwittigen.
De CVBA ADVOKOMVEST is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst met de cliënt.


Artikel 8. Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van betwisting en voor zover als mogelijk in eerste instantie ter goeder trouw te onderhandelen teneinde het gerezen geschil in der minne te regelen.
Bij ontstentenis van een minnelijke regeling zal elke betwisting uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brugge en is het Belgisch recht van toepassing.